Příkazy Pro

dokumentace k programu

Import položek

Program Příkazy Pro umožňuje hromadný import položek. Mnohé typy plateb se pravidelně opakují, pro takové případy se nabízí zefektivnění práce tím, že mohou vytvořit šablony položek příkazu i celých příkazů a ty pak opakovaně využívat. Taková šablona se může vytvořit i v tomto programu příkazem Příkaz | Uložit příkaz jako... . Výsledný soubor je ve formátu XML a je tedy možné s ním dále pracovat.

Dalším využitím funkce import položek může být v případech, kdy za podklad k platbě / inkasu slouží výstupy z jiných např. účetních programů nebo jiných seznamů. Například jeden uživatel programu Příkazy Pro používá jako podklady fakturaci od telefonní společnosti, kde je přílohou faktury rozpis nákladů za užívání sítě pro všechny telefony v majetku společnosti. Firma má se svými zaměstnanci dohodu o inkasování nadlimitního podílu nákladů. Tyto nadlimitní částky si firma od svých zaměstnanců nechává proplácet podáním hromadného příkazu k inkasu.

Vlastní import položek probíhá ve dvou oddělených etapách na formuláři Import položek. V první etapě se načtou záznamy ze vstupního souboru. Ten musí obsahovat seznam položek plateb ve vhodném formátu (viz dále). Korektně naimportovaná data do tabulky se mohou dále upravit níže popsanými nástroji. Pokud je vše po vizuální kontrole v pořádku může se přistoupit ke druhé etapě - k vlastnímu importu do příkazu, což představuje fyzický zápis jejich údajů do databáze. Účelem tohoto možná komplikovaného řešení je předejít kolizím ze vstupních dat v chybném tvaru.

Popis hlavní nabídky

Nabídka Soubor

Otevřít dokument Ctrl+O - vyvolá se nejprve dialog Otevřít soubor pro nastavení vstupního formátu (XML, CSV a TXT). Pokud vybraný soubor vyhovuje konvenci, jeho obsah se načte do tabulky.

Konec Esc - zavře formulář a zajistí návrat d hlavního formuláře.

Nabídka Data

Nový záznam Ctrl+Ins - přidá do tabulky jeden prázný řádek, tím umožní doplnění záznamů i ručním zadáním údajů.

Odstranit záznam Ctrl+Del - umožní odstranit nevhodné záznamy ještě před vlastním importem.

Uložit záznamy do příkazu - příkaz zajistí vlastní zápis ze zde v tabulce uvedených záznamů do příkazu v hlavním formuláři. Před vlastní operací se ještě nejprve všechny záznamy ověří, testuje se délka výrazů a číselných položek se testuje, zda výraz neobsahuje jiný než číselný znak (v kolonce částka se toleruje čárka jako oddělovač desetinných míst).

První záznam - navigační tlačítko pro přechod na začátek tabulky (na první řádek).

Předchozí záznam - navigační tlačítko pro přechod na předchozí řádek.

Následující záznam - navigační tlačítko pro přechod na následující řádek.

Poslední záznam - navigační tlačítko pro přechod na konec tabulky (na poslední řádek).

Nabídka Nápověda

Nápověda F1 - vyvolá nápovědu s popisem funkcí a dalšími informacemi.

Instrukce k importu

Program umožňuje zpracovat soubory ve formátu XML, CSV a TXT. Je nutné dodržet požadované uspořádání vnitřní struktury. Nejspolehlivější je formát XML, který musí odpovídat níže uvedené struktuře:

Jak je vidět z ukázky, jde o klasickou strukturu XML. Atributy v prvním elementu obsahují údaje příkazu a pro import (na popisovaném formuláři) se nevyužívají. Dále následují dva elementy "zaznam", každý obsahuje jeden záznam, tedy jednu položku příkazu. Kódování je v UTF-8, ale není to podmínkou, může být i jiné, např. windows-1250, uvnitř procesu dochází k překódování.

Tato ukázka je fotokopií uloženého příkazu číslo 2012_0006 obsahující dvě položky k inkasu (v hlavní nabídce na hlavním formuláři Příkaz | Uložit příkaz jako ... Shift+Ctrl+S).

Formát CSV je pro přenos strukturovaných dat také velmi vhodný, ale vyžaduje uspořádání přenášených polí podle přesného pořadí. CSV není striktně definovaný nějakou závaznou normou, je to jen princip. Každý program má pro CSV svoje specifika. Program Příkazy požaduje strukturu, která je dobře zřejmá ze vzoru:

Jde o klasický textový soubor, jednotlivá pole jsou oddělena oddělovacím znakem "|" (tzv. roura, na klávesnici Alt+0124), za posledním polem znak není vložen a na prvním řádku nejsou uvedena záhlaví polí.

Ze vzoru je dále patrné, jak vypadá záznam, pokud některá kolonka v něm není vyplněna (ve třetím řádku není vyplněn KS, SS, Zpráva pro příkazce a Zpráva pro příjemce). Oddělovací znaky však pochopitelně musí být přítomny i pro tyto nevyplněné kolonky.

Pro vytvoření tohoto CSV souboru z jiných podkladů nebo pro jeho modifikaci, aby odpovídala výše popsané specifikaci je možné použít celou řadu programů (jde o velmi rozšířený formát) např. MS Excel nebo výborný program speciálně určený k těmto účelů Databáze CSV z produkce studia Datales (ke stažení zde http://www.datales.cz/free/databaze_csv.html).

Formát TXT je poslední možností, jak importovat strukturovaná data do programu. Je to v podstatě CSV formát, pouze oddělovací znak je Tabulátor. Tento formát má tu výhodu, že se velice snadno připraví z tabulkového procesoru (např. Excelu).

Postup přípravy soubory z MS Excel:

Předpokládám, že máte tabulku v listě Excelu, ve které jsou definovány sloupečky v tomto pořadí:

Pořadí sloupečku musí být dodrženo, pokud nějakou kolonku nevyplňujete, i tak musí být pro ní vytvořen sloupeček.

Po dokončení editace, vyberte oblast buněk, které se nacházejí ve vytvořených sloupečcích. Pouze data, bez záhlaví sloupečků! Stiskněte Ctrl+C, tím se údaje vloží do schránky.

Otevřete si Poznámkový blok a zadejte Ctrl+V. Teď vidíte přenesené údaje, které jsou odděleny různě dlouhými mezerami. To jsou tabulátory. Dokument uložte jako textový soubor pod libovolným názvem.

Nyní můžete tento soubor naimportovat do programu Příkazy.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:38:25.