Revelo

Popis

Revelo je jednoduchý program pro evidenci, kontrolu a revize elektrických spotřebičů. Vyhovuje požadavkům normy ČSN 33 1600 ed.2. Program umožňuje provádět revize i spotřebičů, na které se vztahuje Vyhláška ČBU č.75/2002Sb. (tzn. spotřebiče používané ve ztíženém prostředí (důlní provozy apod.).

Program je možné používat i na Slovensku, vyhovuje normám STN 33 1600 a STN 33 1610. Prostředí generátoru sestav (náhled i editor) a předlohy sestav jsou ve slovenském jazyce.

Program je vyvíjen a testován ve spolupráci s revizními techniky společnosti Revelo.

Hlavním účelem revize spotřebiče je především ověření funkčnosti a kvality prvků zajišťující elektrickou bezpečnost. O každé provedené revizi spotřebiče je třeba provést písemný zápis doklad o revizi. Doklad o revizi musí být možno bez pochyb přiřadit ke konkrétnímu spotřebiči, zpravidla podle evidenčního čísla, výrobního čísla, popř. dalších identifikátorů. Vyplňovat tiskopisy v klasické podobě je v zásadě možné, ale použití programu Revelo přináší mnohé výhody:

Instalace, odinstalace

Instalace je velmi jednoduchá, spočívá v rozbalení souboru revelo.zip a zkopírování celého adresáře na libovolné úložiště, nejlépe na pevném disku, ale může to být i výměnné zařízení typu Flashdisk. V adresáři se nachází soubor Revelo.exe což je vlastní program, poklikáním se spustí. Dále se v adresáři nachází tiskový modul FR_01.dll a FR01_SLOV.dll (slovenská verze) obsahující generátor sestav a adresář Ses_CZ a Ses_SK s uloženými předlohami sestav v české i slovenské verzi.

Po prvním startu se automaticky vytvoří soubory Revelo.ini pro ukládání nastavených hodnot vlastního programu a FastReport.ini pro ukládání hodnot generátoru sestav. Pokud při startu programu není nalezena databáze (soubor Revelo.mdb), je tento soubor automaticky vytvořen nový s výchozími hodnotami. Toho můžete využít, například pro přechod z cvičných dat na ostrá - prostě program uzavřete, soubor Revelo.mdb smažte a při nové startu máte připravenou novou prázdnou databázi. Program může během své činnosti vytvářet i další soubory, vždy však zásadně pouze v rámci svého adresáře.

Pro pohotové spouštění programu můžete vytvořit na ploše nebo v nabídce Start zástupce programu.

Odinstalace spočívá v prostém smazání adresáře s výše uvedenými soubory. Vzhledem k tomu, že program do systému nic nezapisuje, je takto jednoduchým postupem zajištěno bezproblémové a kompletní odstranění celého programu. Pokud máte na ploše nebo v nabídce Start vytvořeného zástupce pro snadné spouštění, odstraňte ho manuálně např. přetažením do koše nebo z lokální nabídky položkou Odstanit.

Podrobná dokumentace on-line

K programu je zpracovaná podrobná nápověda on-line, která nahradila původní nápovědu ve formátu CHM. Důvodem změny je postoj společnosti Microsoft, která tento formát nepovažuje za perspektivní a výhledově ho nebude podporovat. Novou nápovědu je možné volat přímo z hlavní nabídky programu v sekci Nápověda nebo klávesou F1 (je nutné připojení k internetu) a nebo z této stránky kliknutím na následující tlačítko:

Dokumentace

 

Program Revelo ke stažení

Aktuální verze programu 1.5, program včetně dokumentace a cvičné databáze v komprimaci ZIP, velikost souboru 3,7 MByte

Stáhnout (zip)

 

Historie vývoje programu Revelo

Datum Popis
3.2.2020 Úprava dialogu pro otevření spotřebiče. Nově je možné ukládat pozici tohoto dialogu podobně jako jiné formuláře (záleží na stavu volby Pamatovat pozice formulářů). Mimo rychlého spuštění dialogu kombinací kláves Ctrl+O je nově přídána klávesa F9. Podobně spuštění dialogu Otevřít zákazníka (Shift+Ctrl+O) a je možné urychlit klávesou F10.
8.1.2020 Upraven dialog pro výběr zákazníka, položky jsou setříděné, celý dialog je možné roztáhnout pro pohodlnější vyhledávání.
13.12.2019 Kompletně přepracovaný import spotřebičů a import měření.
30.9.2019 Nová funkce hromadného importu měření.
9.9.2019 Nová funkce hromadné změny data posledních měření.
1.7.2018 Uvolněna verze 1.5
12.10.2017
 • Oprava importu spotřebičů, import rozšířen o formát XML
 • Oprava chyby v předloze k sestavám Protokol o revizi (pouze ve slovenské verzi, v kolonce "Výsledok revízie" se zobrazoval stejný text pro spotřebiče vyhovující i nevyhovující revizi).
24.9.2017 Oprava chyby výběru formátu exportu. V něktěrých verzích Windows (aktualizace W10 v VIII./2017) dialog Uložit soubor chybně reagoval na volbu typu souboru, vracel vždy první položku.
12.9.2017 Uvolněna verze 1.4
 • změna struktury souboru databáze - nové pole pro zadání lhůty příští revize (v měsících) a pole pro datum vyřazení přístroje
 • oprava chyby sestavy Výpis spotřebičů po vykonané revizi
 • nová sestava Výpis vyřazených spotřebičů
25.2.2017 Oprava sestav "Revizní karta" a "Revizní karta s prohlášením".
23.6.2016 Pro výstup "Výpis spotřebičů podle zadání" je doplněn filtr pro spotřebiče, které jsou v poslední revizi označené jako vyhovující/nevyhovující.
19.6.2016 Oprava chyby - v Nastavení prostředí se neukládala položka Výchozí revizní technik.
11.6.2016
 • Zpřísněn limit pro demoverzi (nyní max. 20 karet spotřebičů nebo 20 záznamů měření)
 • Přidány pomocné číselníky pro zadávání výrazů v kolonkách Poznámka, Poznámka k prohlídce a Zjištěné závady
3.5.2016
 • Změna formuláře Otevřít kartu spotřebiče
 • Oprava chyby pro otevření při výskytu spotřebičů s duplicitním označením
17.1.2016
 • Zrušení funkce "Generování čárových kódů" (nahrazeno samostaným free programem)
 • Zrušení funkce "Prohlížeč sestav ve formátu *.fp3" (plná náhrada je použítí free prohlížeče Fast Report Viewer)
 • Možnost zvolit české nebo slovenské prostředí (slovenské zatím náhled a návrhář sestav a vlastní sestavy)
 • Oprava chyby v sestavách "Spotřebiče s končící platností revizí"
 • Úprava dialogu pro zadávání parametrů sestav "Výpis spotřebičů podle zadání"
4.1.2016
 • zavedana on-line nápověda. Původní nápověda ve formátu chm byla zrušena a to z důvodu ukončení podpory tohoto formátu společností Microsoft
 • upravena logika přímého výběru spotřebiče (Otevřít kartu spotřebiče Ctrl+O), pokud je otevřený libovolný zákazník, je spotřebič hledán pouze v databázi tohoto zákazníka
 • rozšířené možnosti třídění karet spotřebičů (podle více atributů)
 • rozbalovací seznamy na kartě spotřebiče mají odlišné ovládání - výběr položky je dvojklikem (dříve jedním klikem) a nebo stiskem klávesy Enter. Odlišné chování umožňuje pohodlnější váběr, seznamy reagují na postupné zadávání znaků a automaticky vyhledávají položky odpovídající počátku výrazu
 • v seznamu Rok výroby pro zadání roku má nyní první položku prázdnou. Výběrem této položky se v této kolonce vymaže vložený údaj
 • v Nastavení prostředí je možné zvolit výchozí údaje pro nově založený záznam měření (kolonky Zkoušku provedl a Měřící přístroj)
18.10.2014
 • filtr podle umístění (Budova, Místnost, Hmotná odpovědnost) ve stylu drobénkové navigace
 • funkce Hledat a Hledat další
 • možnost setřídění spotřebiče podle Názvu
 • v Nastavení prostředí přibyla volba Vynucovat zadání umístění (pro kolonky Bodova, Místnost, Hmotná odpovědnost)
 • na formuláři Měření je změna v popisce Poznámka ke zkoušce chodu, nový text "Zjištěné závady a návrh na jejich odstranění" více odpovídá účelu přidruženého pole
 • na formuláři Měření došlo k přeuspořádání komponent ve spodní části
 • upravená předloha pro tisk Protokolu o měření (souvisí se změnou formuláře Měření)
3.10.2014 Nová sestava Vypis spotrebicu a el. ručního nářadí po vykonané revizi.
3.8.2014 V konfiguraci je nově možnost přednastavení datumu revize. Užitečná funkce pokud se revize zpracovávají dodatečně, např. podle poznámek nebo jiných podkladů.
1.6.2014 Přidána nová sestava Spotřebiče s končící platností revizí do 14 dnů (od dne vytvoření sestavy) a současně drobné změny v předloze k této sestavě.
3.5.2014 Uvolněna verze 1.1, přidána možnost zpracovávat revize pro spotřebiče definované vyhl. ČBU č.75/2002Sb.
11.2.2014 Nová kompilace Tiskového modulu.
14.12.2013 Byla doplněna možnost otevřít kartu spotřebiče i v případě, že bylo nalezeno více spotřebičů se stejnou identifikací. Dále je aktualizován tiskový modul.
12.5.2013 Přidána nová sestava Protokol o revizi podle zadaného období. Před vytvořením sestavy se vyvolá dialog pro určení počátečního a koncového datumu. Do sestavy budou zařazeny všechny protokoly všech spotřebičů, u kterých byla v zadaném období provedena revize.
24.3.2013 Přidána možnost založit záznam pro nový spotřebič s výchozími hodnotami odvozenými z jiného spotřebiče vybraného z databáze.
22.8.2012 Přidán export vybraného zákazníka do databáze pro využití v programu Revelo přehledy.
17.8.2012 Přidána sestava pro pohotový přehled spotřebičů s blížícím termínem ukončení platností revize.
12.8.2012 Přídána nová funkce pro export termínu revizí spotřebičů ve formátu XML. Upraveno nastavování datumu na formuláři Výpis spotřebičů a do vlastního výpisu (do tabulky) byl přidán sloupec CelkoveHodnoceni. Změněn formát XML ve všech exportech na obecný formát. Opraveno chybné vykreslování barvy pozadí formuláře Měření.
13.5.2012 Změněno setřídění položek měření. Před úpravou bylo třídění podle Id, ale protože někteří uživatelé mají potřebu měnit datum revize, je od této verze programu třídění podle tohoto kritéria.
19.4.2012 Na úvodní formulář byla doplněna informace o výsledku posledního měření k danému spotřebiči. Pro základní přehled není tedy nutné mít otevřený formulář s měřením. Dále byla upraveno generování výstupů na formuláři Výpis spotřebičů.
14.2.2012 Upravena předloha sestavy Protokol o revizy (soubor ProtokolORevizi01.fr3). Byla přidána komponenta pro vykreslení čárového kódu spotřebiče a poněkud přeuspořádány ostatní kolonky vlastností spotřebiče.
10.2.2012 Doplněn import měření - umožňuje (při dodržení určitých podmínek) sehrávat měření od více revizních techniků
18.1.2012 Oprava chybného odkazu pro registraci produktu přes webové stránky
18.7.2011 Nová kompilace tiskového modulu, oprava jazykové verze
5.5.2011 Do tiskového modulu doplněno tlačítko pro přímý export tiskové úlohy do DPF
28.4.2011 Nová kompilace tiskového modulu, řeší drobnou nepřesnost při převodu sestav do PDF
1.4.2011 Uvolněna verze 1.0

 

Cena

Cena nepodléhá dani (nejsme plátci DPH). Cena je za udělení licence na zvolenou dobu s možností prodloužení nebo rožšíření. Je možné dohodnout množstevní slevu nebo individuální cenu v případě zvlášní dodávky, např. síťového provozu. V ceně je po dobu platnosti licence zahrnuta uživatelská podpora a aktualizace produktu.

 

Registrace programu

Instalační balíček programu Revelo, který lze na těchto webových stránkách stáhnout, je stejný pro demo i ostrou verzi. Neregistrovaný program je považován za demoverzi, která slouží pouze ke zkušebním a demonstračním účelům a má pochopitelně oproti ostré verzi některá omezení. Ta u programu Revelo spočívají v limitu záznamů pro jednotlivá měření (revize) elektrospotřebičů. Toto řešení dovoluje plné seznámení se všemi funkcemi programu a po registraci bezproblémové pokračování s vloženými daty v ostré verzi.

Registrace programu je zpoplatněna. Probíhá tak, že emailem odešlete objednávku k zakoupení produktu. Na objednávku musíte uvést identifikační číslo produktu. Toto číslo zjistíte ve spuštěném programu v nabídce Napověda | ID produktu). Neopoměňte uvést své kontaktní údaje pro vystavení daňového dokladu. Vhodné je uvést i telefon, pro případné dodatečné upřesnění údajů.

Pozor! Program registrujte na počítači, na kterém ho budete provozovat!

Na základě objednávky bude novému uživateli na uvedený email zaslána výzva k platbě. Po uhrazení částky bude zaslán daňový doklad ve formátu PDF opatřený elektronickým podpisem a soubor Revelo.klic. Tento soubor nakopírujte do adresáře programu Revelo. Soubor obsahuje zakryptované instrukce, které se vyhodnocují při startu programu a pokud jsou odpovídající, zajistí změnu programu na ostrou verzi.

 

Objednávka

 

Zaslané kontaktní údaje nebudou zneužity ani poskytnuty třetím osobám.

Objednávku je možné vyřídit také telefonicky na čísle +420 603 820 367. Pokud si budete přát, je možné faturu zaslat v papírové podobě poštou. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Licenční smlouva

Podmínky užívání programu jsou uvedeny v Licenční smlouvě. Uhrazení fakturované částky považujeme za váš souhlas s jejím zněním.

 


Revelo - přehled revizí

Revelo - přehled revizí je prohlížečka dat vyexportovaných z programu Revelo. Je určená pro majitele elektrospotřebičů a je zdarma (za podmínek uvedených v dokumentaci). Program Přehled revizí byl vytvořen z podnětu uživatelů Revelo s cílem zvýšit atraktivitu svých služeb, jako jakýsi "bonus", kdy zadavatel revizí s vystavenými protokoly navíc obdrží nástroj s praktickým využitím (viz dokumentace).

Dokumentace

 

Datum Popis
26.5.2014 Doplněny sestavy o kolonku Poznámka
8.9.2012 Uvolněna verze 1.0

 

Program Přehled revizí a dokumentace ke stažení

Aktuální verze programu 1.1, program včetně dokumentace a databáze se zkušebními údaji v komprimaci ZIP, velikost souboru 2,3 MByte

Stáhnout (zip)