Revelo

dokumentace k programu

Hlavní formulář

Po spuštění aplikace se zobrazí hlavní formulář s výchozím panelem. Na něm naleznete základní informace o programu a seznam posledních osmi otevřených zákazníků pro jejich pohotové otevření. Později během rutinní práce tuto nabídku možná oceníte. Je samozřejmě možný i klasický přístup přes hlavní nabídku, ale je to několik kliknutí navíc...

Hlavní formulář s výchozím panelem

Popis Hlavní nabídky

Akce

Otevřít kartu spotřebiče Ctrl+O - vyvolá dialog pro otevření karty. Ten vypadá takto:

Lze zvolit podle jaké identifikace se bude v databázi vyhledávat. Do textového pole zadejte výraz. Pokud je výraz nalezen, bude karta zobrazena. Prochází se celá databáze bez ohledu na zákazníka. Pokud je nalezena u jiného zákazníka, případně otevřený zákazník se uzavře a otevře se ten, který odpovídá nálezu.

Může se přihodit stav, kdy je podle identifikace nalezeno více karet. U výrobního čísla je to prakticky vyloučené, ale u ostatní identifikace taková situalce může nastat (časté u čárového kódu). V tom případě se nabídne zobrazení pomocného dialogu - viz obrázek

ve kterém je možné vybrat konkrétní kartu podle dalších údajů. Poklidkáním nebo stiskem tlačítka Ok se karta otevře.

Poznámka: Po otevření karty je vhodné opravit stávající identifikaci tak, aby k výše popsanému stavu nedocházelo.

 

Otevřít zákazníka (Shift+Ctrl+O) - vyvolá dialog pro výběr ze založených zákazníků:

Potvrzením tlačítka Otevřít nebo stiske klávesy Enter zákazníka otevřete (případně jiný otevřený zákazník bude zavřen), tlačítko Storno nebo stisk klávesy Esc zavře tento dialog. Otevřením zákazníka se rozumí stav, kdy je z hlavního formuláře překryt výchozí panel s obecnými informacemi panelem s aktuálním seznamem spotřebičů vybraného zákazníka. Název vybraného zákazníka je uveden v záhlaví hlavního formuláře. Spolu se seznamem se nachází na tomto panelu textová pole ("kolonky") s detailními údaji vztaženými k aktuálně vybranému spotřebiči.

Zavřít zákazníka (Ctrl+W) - uzavře zákazníka čímž současně vyvolá výchozí panel hlavního formuláře.

 

 

Přehledy

V této skupině jsou nabídky, které vyvolávají tiskový modul pro generování sestav. Z databáze se vyberou odpovídající data a vyvolá se rozhraní tiskového modulu:

Pokud není otevřený žádný zákazník, jsou zpracovávána data z celé databáze, pokud je nějaký zákazník otevřený, vyberou se data pouze za tohoto zákazníka.

Pomocí tohoto rozhraní můžete tiskovou úlohu zobrazit v náhledu, odeslat na tiskárnu nebo vyvolat režim editace pro úpravu předlohy tisku. Předlohy tisku jsou jakési šablony, jak má výsledný tisk vypadat. Generátor do nich pouze dodá údaje z databáze čímž vznikne jedno nebo více stránková sestava. Předlohy jsou obyčejné instrukce uložené v souborech s koncovkou *.fr3 a jsou ukládány v adresáři SES. Podrobnější informace naleznete v samostatné kapitole Tiskový modul.

Sestava Výstup spotřebičů vyžaduje zadání doplňujících parametrů, z toho důvodu se nejprve vyvolá následující formulář:

Význam komponent je zřejmý:

Volba Výpis spotřebičů - rozhoduje, které spotřebiče budou do výsledné sestavy zahrnuty.

Rámeček Zadání období ... - zde jsou dvě komponenty pro zadání data počátečního a koncového. Rámeček je zobrazen pouze pokud je volba Výpis spotřebičů zvolena pro položku 3. nebo 4.

Volba Setřídění a seskupování záznamů má vliv na setřídění záznamů. K těmto uvedeným kritériím se ještě vždy automaticky přidává poslední kritérium a sice Název (spotřebiče). I vhodně setříděné záznamy by v dlouhé sestavě byly nepřehledné, z toho důvodu jsou záznamy, které mají společné vlastnosti (určené touto volbou) seskupeny. Vzniklé skupiny jsou na sestavách zvýrazněny graficky. Seskupení současně dovoluje v režimu náhledu použít Navigátor, což je jakýsi strukturovaný obsah s hypertextovým ovládáním.

Po zadání se stane tlačítko Aktualizace zadání aktivní a po jeho stisku se sestaví množina dat pro sestavu. Toto tlačítko musíte stisknout vždy, když měníte jakýkoliv údaj - ať už je to druh Výpisu spotřebičů, období nebo způsob Setřídění a seskupování záznamů. Po vytvoření množiny dat se zpřístupní tlačítko Tisk, tím můžete vyvolat tiskový modul a tlačítko Tabulka, tím můžete vyvolat klasickou DB tabulku - více v samostatné kapitole Zobrazení dat.

Spotřebiče s končící platností revizí do 1 měsíce - tato sestava je velice důležitá pro kontrolu přístrojů, kterým dochází platnost revize. Podobnou sestavu je možné vytvořit i nabídkou Výběr spotřebičů, volbou 4. podle termínu příští revize a vhodným nadefinováním datumu, která má výhodu v širších možnostech zadat termín a dále možnost zobrazit data do tabulky s možností exportu. Nevýhodou je poněkud zdlouhavější postup, oproti tomu obdobná sestava vytvořená nabídkou Spotřebiče s platnou revizí do 1 měsíce nevyžaduje žádné nastavování, jen se vybere v zobrazeném dialogu typ setřídění a seskupení a vzápětí se vyvolá tiskový modul.

Spotřebiče s končící platností revizí do 14 dnů - obdoba výše popsané sestavy, změnou je 14 denní lhůta.

 

Prohlížeč sestav ve fotmátu *.fp3 - v režimu náhledu můžete jakoukoliv vygenerovanou sestavu uložit do interního formátu FastReport (*.fp3). Takto ukládané sestavy můžete kdykoliv opětovně otevřít právě touto volbou. Ve vyvolaném formuláři

stiskněte tlačítko Výběr sestavy, zobrazí se prázdné prostředí náhledu. Zde vyberte tlačítko Otevřít, to vyvolá známý dialog Otevřít a dále vyhledejte soubor s uloženou sestavou ve formátu FastReport.

 

 

Servis

 

Nápověda (F1)

 

 

Konec

Nevyvolá žádný seznam podnabídek - prostě jen ukončí program.

 

 

Hlavní formulář s panelem otevřeného zákazníka

Po otevření zákazníka se na hlavním formuláři vyvolá tento panel:

V levé části je seznam všech přístrojů, které jsou v majetku zákazníka. Vybráním položky v tomto seznamu se aktualizují hodnoty v komponentách. Jde o obecné vlastnosti spotřebiče z pohledu evidenčního a podle ČSN 33 1600 ed.2. Přesnou strukturu a možnosti vkládaných údajů naleznete v kapitole Struktura databáze v tabulce spotřebič.

Po zadání Skupiny používání, Třídy ochrany a Typu nepřipevněného spotřebiče se získá údaj Lhůta revize v měsících. Tento údaj je uváděn v prostoru vpravo od vyjmenovaných komponent. Hodnota se přenáší do formuláře Měření a dále se využívá pro zpracování některých typů sestav.

Pro replikaci aktuálního záznamu je funkce dostupná z rozbalovací podnabídky vyvolané šipkou u tlačítka Nový položkou Nový záznam s vložením hodnot aktuálního záznamu (nebo horkou klávesou Shift+Ins). Funguje tak, že se nejprve ze seznamu spotřebičů vybere takový, který je identický nebo blízký nově zakládanému. Aktivací touto položkou nabídky se založí nový záznam s výchozími hodnotami z vybraného spotřebiče. Dále se musí upravit výrobní číslo, čárový kód, inventární číslo atd. tak, aby byl spotřebič jednoznačně identifikován (podle předpisů výše uvedené normy). Funkce byla doplněna na základě zkušeností v praxi a v některých případech se výborně se osvědčila, např. v kancelářích, učebnách výpočetní techniky, které jsou vybaveny často identickými nebo obdobnými spotřebiči odlišující se jen v několika údajích.

Kolonky Název, Typ, Výrobce, Budova, Místnost a Hmotná odpovědnost mají při svém pravém okraji tlačítko se šipkou umožňující vyvolání rozbalovacího seznamu. Seznam se naplňuje jedinečnými výrazy z databáze z již uložených údajů. Toto řešení se ukázalo jako vyhovující a vcelku užitečné.

Tlačítko Umístění - vyvolá formulář Změna umístění, který slouží k hromadné změně názvu budovy, místnosti nebo jména osoby s hmotnou odpovědnosti. Důvodem pro tuto akci může být změna označení objektu umístění nebo třeba přestěhování. Podobně u osoby s hmotnou odpovědností, zde je nejčastěji změna vyvolána personálními změnami. Popis procedury je uveden v kapitole Změna umístění.

Tlačítko Revizní karta - vyvolá tiskový modul pro vytištění Revizní karty.

Tlačítko Měření - vyvolá formulář Měření.

Tlačítko Zavřít - zavře otevřeného zákazníka. Důsledkem je skrytí tohoto panelu a zobrazení výchozího panelu. Odstraní se název zákazníka ze záhlaví hlavního formuláře.

 

Ostatní tlačítka jsou popsána v kapitole Základní konvence.

 

 

Filtr, Hledat a Řazení/třídění

Uvedené funkce jsou soustředěny do horní lišty. Filtr pracuje podle modelu "drobénkové navigace" známé např. z Průzkumníku OS MS Windows Vista a novějších. Výchozí tlačítko zastupuje zvoleného zákazníka. Vedle tlačítka se nachází malé se šipkou, které po kliknutí nabídne seznam budov nalezených v databázi. Výběrem se zobrazí tlačítko s názvem budovy a opět malé tlačítko se šipkou pro seznam místnosti. Po zvolení místnosti je možné zobrazit seznam pracovníků. Návrat o úroveň výše je možný kliknutí na libovolné tlačítko Zákazníka, Budovy nebo Místnosti nebo vyvoláním seznamu libovolné úrovně a vybráním jeho položky.

Stiskem tlačítka Hledat nebo klávesou Ctrl+F se vyvolá dialog Hledat

Kliknutím na tlačítko se šipkou umístěné vedle tlačítka Hledat se vyvolá podnabídka pro rozšířené funkce

Hledat další F3 - pokud je jednou nadefinované hledání v dialogu Hledat, je možné tento dialog zavřít a kdykoliv v průběhu práce klávesou F3 spouštět funkci pro vyhledávání dalšího záznamu vyhovujícímu zadaným kritériím. Je to rozšířená konvence např. z MS Office.

Třídění podle názvu Ctrl+T - umožňuje setřídění spotřebičů abecedně podle kolonky Název. Zrušení třídění je automatické, děje se tak vždy po změně zákazníka nebo filtru.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:42:17.